Resumo de: Os outros xéneros: "panleiru" e "bermanek"

 por Domingas da Costa Soares 

Os panleiru e as bermanek constitúen categorías singulares que rachan coa dualidade de xénero en Timor. Son expresións de identidades sexuais socialmente aceitadas que funden as súas raíces na tradición cultural timorense, de xeito semellante ao que acontece noutras culturas asiáticas. A conferencia aborda dende as expresións tradicionais da homosexualidade en Timor Leste ata a transformación que están a experimentar, así como as súas implicacións no contexto do cambio social actual e o papel que están a desenvolver neste. Asemade, menciónase a introducción na Cultura timorense de formas novidosas de homosexualidade (masculina e feminina) por mor da influencia occidental. En resumo, o exemplo dos panleirus e as bermanek evidencia a diversidade e riqueza de xéneros máis alá do modelo dual occidental.


Panleiru y bermanek constituyen categorías singulares que rompen la dualidad de género en Timor. Son expresión de identidades sexuales socialmente aceptadas que hunden sus raíces en la tradición cultural timorense, de modo semejante a lo que ocurre en otras culturas asiáticas. La conferencia aborda desde las expresiones tradicionales de la homosexualidad en Timor Este hasta la transformación que éstas están experimentando, así como sus implicaciones en el contexto del cambio social actual y el papel que en éste desarrollan. Así mismo, se menciona la introducción en la Cultura timorense de formas novedosas de homosexualidad (masculina y femenina) a causa de la influencia occidental. En resumen, el ejemplo de panleiru y bermanek evidencia la diversidad y riqueza de géneros más allá del modelo dual occidental.